Onderzoek subsidies Vlissingen

Waarom doen we dit onderzoek?

Bij het opstellen van ons onderzoeksprogramma betrekken we nadrukkelijk de gemeenteraad. Waar willen zij meer inzicht in, waarover maken ze zich zorgen enzovoorts?

Het onderwerp Subsidies is door de raadsleden van alledrie de gemeente hierbij genoemd, en wordt in alledrie de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Kapelle uitgevoerd.

Wat willen we weten?

De centrale onderzoeksvraag bij dit onderzoek is ‘Helpt het subsidiebeleid om de doelen te bereiken’?

Deelvragen:

  • Worden de gestelde kaders toegepast?
  • Sluiten de verstrekte subsidies aan bij het subsidiebeleid?
  • Wordt het beschikbaar gestelde (jaarlijkse) subsidiebedrag verstrekt?
  • Op welke wijze vindt communicatie naar de inwoners plaats over de subsidiemogelijkheden?
  • Wanneer en op welke wijze wordt de Raad geïnformeerd?

Wat is de stand van zaken?

Elk onderzoek kent de volgende fasering:

Fase Beschrijving Stand van zaken
1 Oriëntatie In deze fase stemmen we af met de contactpersoon van de gemeente welke stukken we willen inzien en met hem/haar gesprekken voeren over de onderzoeksvragen.
2 Literatuurstudie We nemen kennis van alle voor het onderzoek relevante stukken.
3 Gesprekken en interviews Met enkele personen, die nauw zijn betrokken bij dit onderwerp houden we vraaggesprekken (zoals betrokken ambtenaar/ambtenaren, raadsleden, wethouder). 
4 Schrijven van het concept onderzoeksrapport Het conceptrapport wordt voor wederhoor voorgelegd aan betrokken ambtenaren en college.
5 Afronding Het definitieve rapport wordt gepresenteerd en aangeboden aan de gemeenteraad.