Over ons

Iedere gemeente heeft een rekenkamer. Dit is vastgelegd in de Gemeentewet. Een rekenkamer doet onderzoek naar het functioneren van de gemeente. Het gaat dan over doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid. Ieder jaar doet de rekenkamer ongeveer 2 a 3 onderzoeken, zij mag zelf bepalen welke onderwerpen ze wil onderzoeken.

De bevindingen van de onderzoeken staan in onderzoeksrapportages die aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. De gemeenteraad kan de aanbevelingen van de rapporten overnemen en het college van B&W de opdracht geven de aanbevelingen uit te werken, om zo verbeteringen te doen in haar werkwijze.

     Informatie voor nieuwe raadsleden – wat is een rekenkamer en wat heb ik eraan? (publicatie NVRR)

Positie

De Rekenkamer is onafhankelijk. Dit komt tot uitdrukking in de onafhankelijkheid van de externe leden, de vrijheid van onderwerpkeuze, de onderzoeksaanpak, de oordeelsvorming en de rapportage.
Deze onafhankelijkheid is verder gewaarborgd door haar bevoegdheid om bij de gemeentelijke diensten, instellingen en organen alle inlichtingen in te winnen die zij nodig heeft voor haar onderzoek.

Werkterrein

Het werkterrein van de Rekenkamer strekt zich uit over:

  • Alle gemeentelijke organen (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en ambtenarenapparaat);
  • Diensten en instellingen waarvoor de gemeente bestuurlijk verantwoordelijk is of waarvan de activiteiten geheel (of in belangrijke mate) door de gemeente worden bekostigd.

Werkwijze

De wijze waarop wij onze onderzoeken uitvoeren en onze werkzaamheden verrichten is vastgelegd in dit document.

Organisatie

De (voormalige) Rekenkamercommissie Vlissingen (RKCV) en de Rekenkamer Middelburg (RKM), hebben in 2013 de mogelijkheden tot onderlinge samenwerking onderzocht. Met ingang van 1 januari 2014 zijn de Rekenkamer Middelburg en de Rekenkamer Vlissingen verbonden via een personele unie. Dat wil zeggen dat beide gemeenten dezelfde Rekenkamer hebben ingesteld, met dezelfde (externe) leden.
Per 1 januari 2017 heeft de gemeente Kapelle zich bij deze samenwerking aangesloten.

Deze personele unie biedt de volgende voordelen:

  • Bundeling van onderzoekskennis en –expertise;
  • Benchmarking eenvoudiger tussen beide gemeenten;
  • Leren van elkaars ‘best practices’ als gemeente;
  • Efficiëntere inzet van eigen en/of in te huren onderzoekscapaciteit.

Elke gemeente heeft nog steeds een eigen Rekenkamer, maar met dezelfde (externe) leden en dezelfde werkwijze. In de komende jaren wordt vervolgens beoordeeld of het nodig/wenselijk is om verder door te ontwikkelen tot één Rekenkamer voor de drie gemeenten.

Lees meer over de leden van de Rekenkamer.